تبلیغات

Apache Tomcat/8.5.8 - Error report

Apache Tomcat/8.5.8 - Error report

type Exception report

message Request processing failed; nested exception is org.springframework.transaction.CannotCreateTransactionException: Could not open JPA EntityManager for transaction; nested exception is org.hibernate.exception.JDBCConnectionException: Unable to acquire JDBC Connection

description The server encountered an internal error that prevented it from fulfilling this request.

exception

org.springframework.web.util.NestedServletException: Request processing failed; nested exception is org.springframework.transaction.CannotCreateTransactionException: Could not open JPA EntityManager for transaction; nested exception is org.hibernate.exception.JDBCConnectionException: Unable to acquire JDBC Connection org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:981) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:860) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:622) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:845) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729) org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.NormalRewrittenUrl.doRewrite(NormalRewrittenUrl.java:213) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:171) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:389) org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:207) org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:176) org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:346) org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:262) org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewFilter.doFilterInternal(OpenEntityManagerInViewFilter.java:178) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:121) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)

root cause

org.springframework.transaction.CannotCreateTransactionException: Could not open JPA EntityManager for transaction; nested exception is org.hibernate.exception.JDBCConnectionException: Unable to acquire JDBC Connection org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager.doBegin(JpaTransactionManager.java:431) org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.getTransaction(AbstractPlatformTransactionManager.java:373) org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.createTransactionIfNecessary(TransactionAspectSupport.java:427) org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:276) org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:96) org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92) org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor.intercept(CglibAopProxy.java:655) ir.newsroom.dao.service.ApiAuditLogService$$EnhancerBySpringCGLIB$$59e7c678.log() ir.newsroom.web.common.RequestUtils.logApiAccess(RequestUtils.java:70) ir.newsroom.site.controller.RssController.getFeedInRss(RssController.java:108) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor725.invoke(Unknown Source) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:222) org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:137) org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:110) org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:814) org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:737) org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:85) org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:959) org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:893) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:969) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:860) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:622) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:845) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729) org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.NormalRewrittenUrl.doRewrite(NormalRewrittenUrl.java:213) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:171) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:389) org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:207) org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:176) org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:346) org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:262) org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewFilter.doFilterInternal(OpenEntityManagerInViewFilter.java:178) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:121) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)

root cause

org.hibernate.exception.JDBCConnectionException: Unable to acquire JDBC Connection org.hibernate.exception.internal.SQLExceptionTypeDelegate.convert(SQLExceptionTypeDelegate.java:48) org.hibernate.exception.internal.StandardSQLExceptionConverter.convert(StandardSQLExceptionConverter.java:42) org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:109) org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper.convert(SqlExceptionHelper.java:95) org.hibernate.resource.jdbc.internal.LogicalConnectionManagedImpl.acquireConnectionIfNeeded(LogicalConnectionManagedImpl.java:90) org.hibernate.resource.jdbc.internal.LogicalConnectionManagedImpl.getPhysicalConnection(LogicalConnectionManagedImpl.java:112) org.hibernate.internal.SessionImpl.connection(SessionImpl.java:489) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor121.invoke(Unknown Source) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) org.springframework.util.ReflectionUtils.invokeMethod(ReflectionUtils.java:216) org.springframework.util.ReflectionUtils.invokeMethod(ReflectionUtils.java:201) org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect$HibernateConnectionHandle.doGetConnection(HibernateJpaDialect.java:395) org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.beginTransaction(HibernateJpaDialect.java:158) org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager.doBegin(JpaTransactionManager.java:380) org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.getTransaction(AbstractPlatformTransactionManager.java:373) org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.createTransactionIfNecessary(TransactionAspectSupport.java:427) org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:276) org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:96) org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92) org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor.intercept(CglibAopProxy.java:655) ir.newsroom.dao.service.ApiAuditLogService$$EnhancerBySpringCGLIB$$59e7c678.log() ir.newsroom.web.common.RequestUtils.logApiAccess(RequestUtils.java:70) ir.newsroom.site.controller.RssController.getFeedInRss(RssController.java:108) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor725.invoke(Unknown Source) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:222) org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:137) org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:110) org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:814) org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:737) org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:85) org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:959) org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:893) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:969) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:860) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:622) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:845) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729) org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.NormalRewrittenUrl.doRewrite(NormalRewrittenUrl.java:213) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:171) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:389) org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:207) org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:176) org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:346) org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:262) org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewFilter.doFilterInternal(OpenEntityManagerInViewFilter.java:178) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:121) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)

root cause

java.sql.SQLTransientConnectionException: sabaSiteConnPool - Connection is not available, request timed out after 10000ms. com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.getConnection(HikariPool.java:195) com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.getConnection(HikariPool.java:147) com.zaxxer.hikari.HikariDataSource.getConnection(HikariDataSource.java:99) org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DatasourceConnectionProviderImpl.getConnection(DatasourceConnectionProviderImpl.java:122) org.hibernate.internal.AbstractSessionImpl$NonContextualJdbcConnectionAccess.obtainConnection(AbstractSessionImpl.java:386) org.hibernate.resource.jdbc.internal.LogicalConnectionManagedImpl.acquireConnectionIfNeeded(LogicalConnectionManagedImpl.java:87) org.hibernate.resource.jdbc.internal.LogicalConnectionManagedImpl.getPhysicalConnection(LogicalConnectionManagedImpl.java:112) org.hibernate.internal.SessionImpl.connection(SessionImpl.java:489) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor121.invoke(Unknown Source) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) org.springframework.util.ReflectionUtils.invokeMethod(ReflectionUtils.java:216) org.springframework.util.ReflectionUtils.invokeMethod(ReflectionUtils.java:201) org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect$HibernateConnectionHandle.doGetConnection(HibernateJpaDialect.java:395) org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect.beginTransaction(HibernateJpaDialect.java:158) org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager.doBegin(JpaTransactionManager.java:380) org.springframework.transaction.support.AbstractPlatformTransactionManager.getTransaction(AbstractPlatformTransactionManager.java:373) org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.createTransactionIfNecessary(TransactionAspectSupport.java:427) org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:276) org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:96) org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92) org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor.intercept(CglibAopProxy.java:655) ir.newsroom.dao.service.ApiAuditLogService$$EnhancerBySpringCGLIB$$59e7c678.log() ir.newsroom.web.common.RequestUtils.logApiAccess(RequestUtils.java:70) ir.newsroom.site.controller.RssController.getFeedInRss(RssController.java:108) sun.reflect.GeneratedMethodAccessor725.invoke(Unknown Source) sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:222) org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:137) org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:110) org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:814) org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:737) org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:85) org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:959) org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:893) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:969) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:860) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:622) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:845) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729) org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.NormalRewrittenUrl.doRewrite(NormalRewrittenUrl.java:213) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:171) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92) org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:389) org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:207) org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:176) org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:346) org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:262) org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewFilter.doFilterInternal(OpenEntityManagerInViewFilter.java:178) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:121) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)

note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/8.5.8 logs.

Apache Tomcat/8.5.8

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

تبلیغات

نرخ ارز